Slobodno srpski sa Anom Kostić

U 424.emisiji Slobodno srpski gostvovala je profesorka srpskog jezika i književnosti u prištinskoj gimnaziji sa sedištem u Lapljem Selu Ana Kostić. U intervjuu Budimiru Ničiću ona je rekla da je rad u prosveti lep i važan posao, ali da njene kolege koje rade u obrazovnim institucijama po srpskom sistemu na Kosovu imaju često velike probleme koji dolaze i od samih roditelja.

„Sreća, moram da kažem, da kod mene takvih slučajeva nema. Ima ekstrema, ima roditelja koji lažu u korist svoje dece što nikako ne bi smeli da rade. Dete ne ide u školu i oni lepo znaju, mi znamo da je to dete pobeglo iz škole, ali oni dođu i opravdaju taj čas. Ja sam jednom htela da testiram jednog roditelja. Sedela sam u kafeu jednom i videla sam učenika, za koga mi je majka rekla da je bolestan, da preko puta mene sedi i pije kafu. Pitala sam ženu otvoreno zašto to radi, slegla je ramenima, nije imala odgovor na to. Ja ne znam zašto se to radi, ne znam kome to ide u korist“, rekla je profesorka Kostić.

Takvi slučajevi jesu retki, ali su indikativni. Najveći problem je omalovažavanje profesorskog kadra, ali za to, po njenom mišljenju, nisu samo roditelji krivi, nego sistem, zbog čega će negativnih posledica tek biti.

„Ako je povećanje plata, mi dobijemo manje od ostalih ili s vremena na vreme kao neki drugi. Vidite to će sada postati problem. Uskoro neće imati profesora matematike. Kako stvari stoje neće imati ni profesora srpskog, da ne govorimo o fizici, hemiji, biologiji. Sve manje dece upisuje te fakultete, a to je upravo zbog toga“, upozorava Kostićeva.

Naročiti problem prosvetnim radnicima, koji je posebno izražen tokom pandemije koronavirusa, je korišćenje mobilnih telefona od strane dece na samim časovima.

„Sada je problem izboriti se sa roditeljima i sa zakonodavcima da se deci zabrani upotreba mobilnih telefona u toku nastave. Ne tokom odmora, oni mogu da ih koriste, ali tokom nastave, ne sme. Inače je to kažnjivo, jako kažnjivo, ali da bi se dete kaznilo procedura je toliko složena da je to zaista vrlo teško“, rekla je profesorka Ana Kostić gostujući u Slobodno srpski.

 

Slobodno srpski with Ana Kostić

The 424rd show of Slobodno Srpski hosted Mrs. Ana Kostić, a professor of Serbian language and literature at the Pristina high school based in Laplje Selo. In an interview with Budimir Ničić, she said that working in education is a beautiful and important job, but that her colleagues who work in educational institutions according to the Serbian system in Kosovo often have big problems that come from the parents themselves.

"Fortunately, I have to say, I don't have such cases. There are extremes, there are parents who lie for the benefit of their children, which they should never do. The child does not go to school and they know very well, we know that the child ran away from school, but they come and justify that class. I once wanted to test a parent. I was sitting in a cafe once and I saw a student, whom mother told me was sick, sitting across from me and drinking coffee. I asked the woman openly why she was doing that, she shrugged her shoulders, she had no answer for that. I don't know why this is being done, I don't know who it benefits," said Professor Kostić.

Such cases are rare, but they are indicative. The biggest problem is the belittling of the teaching staff, but in her opinion, it is not only the parents who are to blame, but the system, which will have negative consequences.

"If there is an increase in wages, we get less than others or from time to time like some others." See now that's going to become a problem. Soon they won't have a math teacher. As things stand, they won't even have a Serbian professor, not to mention physics, chemistry, biology. Fewer and fewer children are enrolling in those faculties, and that's exactly why," warns Kostić.

A particular problem for educators, which is particularly pronounced during the coronavirus pandemic, is the use of mobile phones by children during the lessons themselves.

"Now the problem is to fight with parents and legislators to ban children from using mobile phones during classes. Not during breaks, they can use them, but during class, they must not. Otherwise, it is punishable, very punishable, but in order to punish a child, the procedure is so complex that it is really very difficult," said Professor Ana Kostić, in the show Slobodno Srpski.

 

Slobodno srpski me Ana Kostić

Në emisionin e 424-të Slobodno srpski ishte e ftuar profesoresha e gjuhës dhe letërsisë serbe në gjimnazin e Prishtinës me seli në Laplasellë, Ana Kostić. Në një intervistë me Budimir Ničić, ajo tha se puna në arsim është një punë e bukur, por që kolegët e saj që punojnë në institucionet arsimore sipas sistemit serb në Kosovë shpesh kanë probleme të mëdha që vijnë edhe nga vetë prindërit.

„Për fat të mirë, më duhet të them se tek unë nuk ka raste të tilla. Ka raste ekstreme, ka prindër që gënjejnë në dobi të fëmijëve të tyre, gjë që asesi nuk duhet ta bëjnë. Fëmija nuk shkon në shkollë dhe ata e dinë këtë shumë mirë, ne e dimë që fëmija ka ikur nga shkolla, por ata vijnë dhe e arsyetojnë atë orë. Unë me një rast desha ta testoj një prind. Një ditë isha e ulur në një kafene dhe pashë një nxënës, për të cilin nëna e tij më tha se ishte i sëmurë, që ishte ulur përballë meje dhe pinte kafe. E pyeta hapur gruan pse po e bënte këtë, ajo vetëm ngriti supet, nuk kishte përgjigje për këtë. Unë nuk e di se për çfarë arsye po bëhet kjo, nuk e di në dobi të kujt po shkon diçka e tillë,“ tha profesoresha Kostić.

Raste të tilla janë të rralla, por janë treguese. Problemi më i madh është mospërfillja e stafit mësimdhënës, por për këtë, sipas fjalëve të saj, fajin nuk e kanë vetëm prindërit, por sistemi, për shkak të cilit do të ketë pasoja negative më vonë.

„Nëse bëhet fjalë për rritje rroge, ne marrim më pak se të tjerët ose vetëm kohë pas kohe si disa të tjerë. Shikoni, tani kjo do të bëhet problem. Pas pak kohe, nuk do të kenë profesor të matematikës. Ashtu siç qëndrojnë gjërat, nuk do të kenë as profesor të gjuhës e letërsisë serbe, e të mos e përmendim fizikën, kiminë, biologjinë. Gjithnjë e më pak fëmijë po regjistrohen në ato fakultete dhe kjo është pikërisht për këtë arsye,“ paralajmëron Kostić.

Një problem i veçantë për punëtorët arsimor, i cili është veçanërisht i theksuar gjatë pandemisë së koronavirusit, është përdorimi i celularëve nga ana e fëmijëve gjatë orëve të mësimit.

„Tani problemi është lufta me prindërit dhe ligjvënësit për të ndaluar fëmijët të përdorin celularët gjatë orëve të mësimit. Gjatë pushimit mund t'i përdorin, por gjatë orës së mësimit nuk guxojnë t’i përdorin. Përndryshe është e dënueshme, shumë e dënueshme, por për të ndëshkuar fëmijën, procedura është aq e ndërlikuar sa është vërtet shumë e vështirë të bëhet një gjë e tillë,“ tha profesoresha Ana Kostić, e ftuara në Slobodno srpski.

Komentari

Donatori


GDL_AMB_Kosovo
U.S. Agency for International Development