Slobodno srpski sa Momčilom Trajkovićem

ČAGLAVICA, 26.mart – U 420.emisiji “Slobodno srpski” gostovao je predsednik Srpskog nacionalnog foruma Momčilo Trajković.

U intervjuu Budimiru Ničiću Trajković je rekao da srpskih političkih predstavnika u razgovoru o normalizaciji odnosa Beograda i Prištine, kao i formiranju Zajednice srpskih opštine nema, jer su oni inkorporisani od strane Aleksandra Vučića, koji preko svoje ispostave, Srpske liste, upravlja srpskim narodom i problemima.

“Oni se ništa ne pitaju. Onog momenta kada su pristali na takvu poziciju oni su se predali Vučiću, a ujedno su predali i sudbinu srpskog naroda sa Kosova i Metohije, koji je osim što je glasao, nije informisan ni o čemu drugom, niti zna šta se tamo dešava. Samo ono što čuje na radiju i televiziji i ono što oseća sam, a najiskrenije mislim da najviše oseća. Ali ima još jedan problem – narod oseća, vidi o čemu se radi, ali ćuti, ne sme ili neće da kaže“, kaže Trajković i naglašava da je isti slučaj i sa ovdašnjim političarima iz Srpske liste koji nisu kompetentni u svom radu. „Oni nisu dovedeni da razmišljaju, oni su dovedeni da ćute i ništa drugo. Jednostavno, što bi poslovica rekla, slike ima, ali nema tona. Kao pokvareni televizor“.

Srpska lista kao pokvareni televizor

Predsednik Srpkog nacionalnog foruma smatra da je prihvatvanjem Evropskog plana i implementacionog dogovora priznata nezavisnost Kosova i de fakto i de jure. U tom planu o normalizaciji odnosa Beograda i Prištine sve je loše za srpske interese, sem jedne stvari.

„To je da su konačno Srbi čuli istinu. Samo ako hoće da je shvate, bez obzira na to što je ona saopštena na način na koji je saopštavao Vučić. Kosovo polako, ali sigurno klizi ka nezavisnoj državi. Da li će potpisati, kad će potpisati, da li će Kosovo otići u Ujedinjene nacije i u druge institucije i organizacije, o tome najčešće ne odlučuje Srbija i srpska strana“, rekao je Trajković i dodao. „Sada će prema Savetu Evrope i Evropskoj uniji ovaj plan da tretira dve strane, dve ravnopravne strane, a to znači da ako je Srbija država, onda je i Kosovo država. Treba joj samo još neke ingerencije, neka priznanja koja će konačno zaokružiti Kosovo kao državu, a na koje Srbija neće imati uticaj“.

Optužuje Vučića i Kurtija da manipulišu građanima.

„On (Vučić) obmanjuje narod, on je odustao od politike koju je obećao narodu kad su bili izbori. To je isto i Kurti uradio. I sad imamo dva, da kažem, politička „prevaranta“ koji pokušavaju da obmanu narod kako bi prikazali nekakav kompromis, a u stvari oni niti umeju, niti mogu da postignu kompromis. To što je postignuto je u stvari ono što je nametnula Međunarodna zajednica, a nije reč o njihovom zajedničkom dogovoru“, istakao je Trajković.

ZSO vodi ka nezavisnosti Kosova

Odogovarajući na pitanje voditelja da li se nakon sastanka u Ohridu vidi Zajednica srpkih opština „na kraju tunela“, Trajković odgovara da i tu leži veliki problem.

„Ako nju (ZSO) vidimo na kraju tunela onda vidimo da je Kosovo nezavisna država, u tome je problem. Vučiću je potrebna Zajednica srpskih opština jer očekuje da Kurti to neće prihvatiti i na taj način će kupovati vreme. Međutim, ja se plašim da će u ključnom momentu Kurti morati da prihvati Zajednicu srpskih opština i to će biti nateran da prihvati, možda ne u onoj varijanti koju Vučić želi, ali mnogo jačoj od onoga što Kurti to želi“, smatra nekadašnji potpredsednik Vlade Srbije i predsednik Saveznog komiteta Jugoslavije za Kosovo i Metohiju.

ZSO može ipak da bude dobra za Srbe, “ali ako prihvatimo da je Kosovo nezavisna država”.

„Ona će imati ulogu za srpski narod koji ovde ostane. Ona će urediti odnose. Srbi će dobiti autonomiju, pitaće se za nešto, neće o njima odlučivati samo albanska većina i nadzor Međunarodne zajednice. Ali moramo otvoreno da kažemo. Cena toga je nezavisna država Kosovo“, tvrdi Trajković.

Po njemu, postignuti dogovor ne donosi dugoročno rešenje, nego će stvoriti nove probleme ne samo u Srbiji i na Kosovu, nego i šire, u regionu.

„Sve ono o čemu sam ranije govorio se pokazuje, a to je moja poznata teza da ne postoji rešenje, nego proces rešavanja i sve ovo što se danas dešava potvrđuje tu činjenicu. Niko nije spreman da uđe u konačno rešenje za Kosovo, jer konačno rešenje za Kosovo i ne postoji“, izjavio je Momčilo Trajković gostujući u „Slobodno srpski“.

 

Slobodno srpski (Serbisht lirisht) me Momčilo Trajković

ÇAGLLAVICË, 26 mars – Në emisionin e 420-të “Slobodno srpski” i ftuar ishte kryetari i Forumit Kombëtar Serb, Momčilo Trajković.

Në një intervistë me Budimir Ničić, Trajković tha se nuk ka përfaqësues politik serbë në diskutimet për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet Beogradit dhe Prishtinës, e as për formimin e Bashkësisë së Komunave Serbe, sepse ata janë inkorporuar nga ana e Aleksandar Vučić, i cili menaxhon popullin dhe problemet serbe përmes degës së tij, Listës Serbe.

“Ata nuk pyeten për asgjë. Në atë moment që kanë pranuar të jenë në një pozitë të tillë, ata u janë dorëzuar Vučić-it, kurse në të njëjtën kohë e kanë dorëzuar edhe fatin e popullit serb nga Kosova dhe Metohia, i cili përveç që ka votuar, nuk është i informuar për asgjë tjetër, as që e di se çka po ndodh atje.  Vetëm atë që e dëgjon në radio dhe televizion dhe atë që ndjen vetë, dhe sinqerisht mendoj se e ndjen më së shumti. Por ekziston edhe një problem tjetër – populli po ndjen, po shikon se për çfarë po bëhet fjalë, por po hesht, nuk guxon ose nuk dëshiron të thotë asgjë“, thotë Trajković dhe thekson se e njëjta gjë është edhe me politikanët e këtushëm nga Lista Serbe të cilët nuk janë kompetentë në punën e tyre. „ Ata nuk janë sjellur aty për të menduar, janë sjellur       për të heshtur dhe për asgjë tjetër. Thjesht, siç do të thoshte fjala e urtë, ka fotografi, por nuk ka zë. Si një televizor i prishur“.

Lista Serbe si një televizor i prishur

Kryetari i Forumit Kombëtar Serb konsideron se me pranimin e Planit evropian dhe marrëveshjes për zbatim është njohur pavarësia e Kosovës de fakto dhe de jure. Në atë plan për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet Beogradit dhe Prishtinës, gjithçka është e keqe për interesat serbe, përveç një gjëje.

„Kjo gjë është që serbët perfundimisht e kanë dëgjuar të vërtetën. Vetëm nëse dëshirojnë ta kuptojnë atë, pa marr parasysh se ajo është komunikuar në mënyrën siç e ka komunikuar Vučić-i. Kosova ngadalë por sigurt po rrëshqet kah një shtet i pavarur. A do ta nënshkruaj, kur do ta nënshkruaj, a do të shkojë Kosova në Kombet e Bashkuara dhe institucionet dhe organizatat e tjera, për këtë më së shpeshti nuk vendos as Serbia e as pala serbe“, tha Trajković dhe shtoi „Tani, sipas Këshillit të Evropës dhe Bashkimit Evropian, ky plan do të trajtojë dy palë, dy palë të barabarta, dhe kjo do të thotë se nëse Serbia është shtet, atëherë edhe Kosova është shtet. Asaj i duhen vetëm disa autorizime, disa njohje që përfundimisht do ta rrumbullakësojnë Kosovën si shtet, në të cilin Serbia nuk do të ketë ndikim“.

E akuzon Vučić-in dhe Kurtin se po manipulojnë me qytetarët.

„Ai (Vučić-i) po e mashtron popullin, ai ka hequr dorë nga politika të cilën ia ka premtuar popullit kur kanë qenë zgjedhjet. Të njëjtën gjë e ka bërë edhe Kurti. Dhe tani kemi, ashtu të them, dy „mashtrues” politik, të cilët po përpiqen që të mashtrojnë popullin ashtu që të tregojnë një lloj kompromisi, e në të vërtetë ata as nuk dinë e as nuk munden të arrijnë një kompromis. Ajo që është arritur është në fakt ajo që është imponuar nga Komuniteti Ndërkombëtar dhe nuk është çështje e marrëveshjes së tyre reciproke“, vuri në dukje Trajković.

 

BKS shpie në pavarësinë e Kosovës

Duke iu përgjigjur pyetjes së moderatorit nëse pas takimit në Ohër, Bashkimi i Komunave Serbe po shihet „në fund të tunelit“,Trajković është përgjigjur se edhe këtu ka një problem të madh.

„Nëse atë (BKS) e shohim në fund të tunelit, atëherë e shohim që Kosova është një shtet i pavarur, këtu qëndron problemi. Vučić-it i duhet Bashkësia e Komunave Serbe sepse pret që Kurti të mos e pranojë atë dhe në këtë mënyrë të blejë kohë. Mirëpo, kam frikë se në një moment vendimtar Kurti do të duhet të pranojë Bashkësinë e Komunave Serbe dhe do të detyrohet ta pranojë atë, ndoshta jo në atë variantin që e dëshiron Vučić-i, por shumë më të fortë se sa që e dëshiron Kurti“, konsideron nënkryetari i dikurshëm i Qeverisë së Serbisë dhe kryetar i Komitetit Federal të Jugosllavisë për Kosovë e Metohi.

BKS megjithatë mund të jetë e mirë për serbët, “por nëse pranojmë që Kosova është një shtet i pavarur”.

„Ajo do të ketë një rol për popullin serb që do të mbetet këtu. Ajo do të rregulloj marrëdhëniet. Serbët do të fitojnë një autonomi, do të pyeten për diçka, nuk do të vendos vetëm shumica shqiptare dhe mbikqyrja e Bashkësisë Ndërkombëtare. Por duhet ta themi hapur. Çmimi i kësaj është shteti i pavarur i Kosovës“, pohon Trajković.

Sipas tij, marrëveshja e arritur nuk sjell zgjidhje afatgjatë, por do të krijojë probleme të reja jo vetëm në Serbi dhe Kosovë, por edhe më gjerë, në rajon.

„Të gjitha ato për të cilat kam folur më parë po dalin tani, e kjo është teza ime e njohur se nuk ka zgjidhje, porse vetëm proces të zgjidhjes dhe gjithçka që po ndodh sot po e konfirmon këtë fakt. Askush nuk është i gatshëm të hyjë në një zgjidhje përfundimtare për Kosovën, sepse zgjidhje përfundimtare për Kosovën edhe nuk ekziston“, deklaroi  Momčilo Trajković i ftuar në „Slobodno srpski“.

 

Slobodno srpski with Momčilo Trajković

 

ČAGLAVICA, March 26 - In the 420th broadcast of "Speak Serbian Freely", the president of the Serbian National Forum, Momčilo Trajković, was a guest.

In an interview with Budimir Ničić, Mr. Trajković, said that there are no Serbian political representatives in the discussion about the normalization of relations between Belgrade and Priština, as well as the formation of the Association of Serbian Municipalities, because they are incorporated by Aleksandar Vučić, who manages the Serbian people and problems through his branch, the Serbian List.

 

"They don't ask anything. The moment they agreed to such a position, they surrendered to Vučić, and at the same time they surrendered the fate of the Serbian people from Kosovo and Metohija, who, apart from voting, are not informed about anything else, nor do they know what is happening there. Only what people hear on the radio and television and what they feel themselves, and I honestly think ehat they feel the most. But there is another problem - the people feel, see what it is about, but are silent, cannot or will not say it," says Trajković and emphasizes that the same is the case with local politicians from the Serbian List who are not competent in their work. "They are not made to think, they are made to be silent and nothing else. Simply, as the proverb would say, there is a visual picture, but there is no tone. Like a broken TV".

 

The Serbian list is like a broken TV

 

The President of the Serbian National Forum believes that by accepting the European plan and the implementation of agreement, the independence of Kosovo is recognized both de facto and de jure. In that plan on the normalization of relations between Belgrade and Pristina, everything is bad for Serbian interests, except for one thing.

"It means that the Serbs have finally heard the truth." If someone  want to understand it, regardless of the fact that it was communicated in the way Vučić communicated it. Kosovo is slowly but surely sliding towards an independent state. Whether they will sign, when they will sign, whether Kosovo will go to the United Nations and other institutions and organizations, Serbia and the Serbian side usually do not decide on that," said Trajković and added. "Now, according to the Council of Europe and the European Union, this plan will treat two sides, two equal sides, and that means that if Serbia is a country, then Kosovo is also a country." It just needs some more powers, some recognitions that will finally round off Kosovo as a state, and on which Serbia will have no influence".

 

He accuses Vučić and Kurti of manipulating citizens

 

"He (Vučić) is deceiving the people, he abandoned the policy he promised the people when the elections were held. Kurti did the same. And now we have two, let's say, political "fraudsters" who are trying to deceive the people in order to show some kind of compromise, but in fact they neither know nor can reach a compromise. The fact that what was achieved was actually what was imposed by the International Community, and it is not a matter of their mutual agreement," said Trajković.

 

ASM leads to the independence of Kosovo

 

Responding to the host's question whether, after the meeting in Ohrid, the Association of Serbian Municipalities is seen "at the end of the tunnel", Trajković replied that there is also a big problem.

 

"If we see it (ASM) at the end of the tunnel, then we see that Kosovo is an independent state, that's the problem." Vučić needs the Association of Serbian Municipalities because he expects that Kurti will not accept and in this way he will buy time. However, I am afraid that at a crucial moment, Kurti will have to accept the Association of Serbian Municipalities and he will be forced to accept it, maybe not in the version that Vučić wants, but much stronger than what Kurti wants," says the former vice president of the Government of Serbia. and the president of the Federal Committee of Yugoslavia for Kosovo and Metohija.

 

ASM can still be good for Serbs, "but if we accept that Kosovo is an independent state".

"ASM will have a role for the Serbian people who remain here." ASM will arrange relations. Serbs will get autonomy, they will ask about something, they will not be decided only by the Albanian majority and the supervision of the International Community. But we have to say it openly. The price of that is the independent state of Kosovo," claims Trajković.

 

According to him, the agreement reached does not bring a long-term solution, but will create new problems not only in Serbia and Kosovo, but also in the wider region.

"Everything I talked about before is being shown, and that is my well-known thesis that there is no solution, but a solution process, and everything that is happening today confirms that fact." "No one is ready to enter into a final solution for Kosovo, because there is no final solution for Kosovo," said Momčilo Trajković as a guest in "Slobodno Srpski" show

 

Komentari

Donatori


GDL_AMB_Kosovo
U.S. Agency for International Development