Slobodno srpski sa Nedžmedinom Spahiuom

U 425.emisiji Slobodno srpski gostovao je politički analitičar prof. dr Nedžmedin Spahiu.  U intervjuu Budimiru Ničiću Spahiu je rekao da su nedavno održani vanredni lokalni izbori na severu Kosova bili legalni, ali sa malim legitimitetom.

„Legitimitet nije samo zbog toga što nisu izašli Srbi da glasaju, nego što je veoma mali broj Albanaca, od tog malog procenta Albanaca koji žive tamo na severu, izašao na izbore“, kazao je Spahiu.

Smatra da su, poput Bošnjaka i Roma, koji su takođe u veoma malom procentu izašli na biračka mesta i Albanci sa severa Kosova bili na neki način zastrašeni.

„Ja sam pitao jednog Albanca „zašto nisi glasao?“, a on kaže: „pa priča se o promeni granica, pa Srbi posle imaju onaj spisak i videće da sam glasao“, naveo je Spahiju.

Iako je situacija složena, po njemu, svrha ovih izbora je bila političke prirode u okviru dijaloga između Prištine i Beograda koji se sprovodi u Briselu.

„To jest, da se postavi kosovska zastava u zgradama opština, ove četiri opštine i nakon toga verovatno će biti dogovor da se ponovno održe vanredni izbori.“, kazao je.

Glasanje u kontejnerima iznuđeno

Spahiu dodaje da je glasanje u kontejnerima bio iznuđen potez.

„Bilo je problematično. Recimo, obično se održe u školama, a ključeve škola drže direktori iz Srpske liste, koja je bojkotovala i oni verovatno, pretpostavljalo se da oni neće dati ključeve da se otvore škole, a da se lome školske vrata to bi bio ružan prizor - evo kako „šiptarska“ policija upada u škole, u srpske škole, evo gde su lupali vrata. I onda bi to imalo sasvim neugodan utisak i zbog toga je pribegavano da ne bude u školama, gde idu srpski učenici i našli su te kontejnere. Mada, kažem, da su ti izbori bili samo jedan instrument da se pola miliona evra da za uspostavu kosovske zastave“, ocenjuje Spahiu.

Ipak, ne isključuje moguće bezbednosne probleme na terenu i incidente.

„Ja mislim da je to ipak moguće. Bez obzira na to što je to dogovoreno, ipak može doći do toga da neko napravi filmove, da bi imao da pokaže nekog da pozove na mir i takve stvari. Ja pozivam ove ljude da se jednostavno ne zaleću u tim stvarima, da sačuvaju sebe, da znaju da će ipak do dogovora doći i da će predsednik Vučić, naravno kada se formira Zajednica opština sa srpskom većinom, da predstavi kako je on „oslobodio“ srpski narod na Kosovu. Eto niste imali, uzeli vam sve Albanci i vlast, sad smo ponovo mi zauzeli. Sad više nije okupacija, sad ste tu – eto vraćeni ste na posao, uzeli smo institucije, nisu vam tu specijalci Albanci, nego su tu naši policajci“, rekao je analitičar Nedžmedin Spahiu gostujući u emisiji Slobodno srpski.

 

Slobodno srpski me Nexhmedin Spahiun

Në emisionin e 425-të të Slobodno srpski ishte i ftuar analisti politik prof. Dr.Nexhmedin Spahiu. Në një intervistë me Budimir Ničić, Spahiu tha se zgjedhjet e jashtëzakonshme lokale të mbajtura së fundmi në veri të Kosovës ishin legale, por me pak legjitimitet.

„Legjitimiteti është i paktë jo vetëm për shkak që serbët nuk dolën për të votuar, por edhe për shkak që një numër shumë i vogël i shqiptarëve, nga ajo përqindje e vogël e shqiptarëve që jetojnë atje në veri, dolën për të votuar,“ tha Spahiu.

Ai konsideron që, sikurse boshnjakët dhe romët, të cilët gjithashtu kanë dalur në qendrat e votimit në një përqindje shumë të vogël, edhe shqiptarët nga veriu i Kosovës kanë qenë në një mënyrë të frikësuar.

„Unë e pyeta një shqiptar „përse nuk ke votuar?“, e ai ma ktheu: „paj po flitet për ndryshim të kufijve, kështu që serbët mandej do ta kenë atë listë dhe do të shohin që votova,“ ceku Spahiu.

Edhe pse situata është e ndërlikuar, sipas fjalëve të tij, qëllimi i këtyre zgjedhjeve ka qenë i natyrës politike në kuadër të dialogut Prishtinë-Beograd, i cili po zhvillohet në Bruksel.

„Do të thotë të vendoset flamuri i Kosovës në ndërtesat e komunave, këtyre katër komunave dhe pas kësaj sipas të gjitha gjasave do të ketë marrëveshje për të mbajtur sërish zgjedhje të jashtëzakonshme,“ tha ai.

Votimi në kontejnerë i detyruar  

Spahiu shton se votimi në kontejnerë ishte një lëvizje e detyruar.

„Ka qenë problematike. Për shembull, ato zakonisht mbahen në shkolla, dhe çelësat e shkollave i mbajnë drejtorët nga Lista Serbe, e cila i bojkotoi dhe ata sipas të gjitha gjasave, supozohej se nuk do të jepnin çelësat për të hapur shkollat, dhe po të thyheshin dyert e shkollës kjo do të ishte një pamje e shëmtuar – ja si ndërhyn  policia „shiptare“ nëpër shkolla, në shkollat serbe, ja ku i kanë thyer dyert. Dhe atëherë do të kishte një përshtypje tejet të pakëndshme, dhe për këtë arsye u vendos që të mos ishin në shkollat ​​ku shkojnë nxënësit serbë dhe i gjetën ata kontejnerë. Edhe pse them se ato zgjedhje ishin vetëm një instrument që të ipen gjysmë milioni euro për vendosjen e flamurit të Kosovës,“ vlerëson Spahiu.

Megjithatë, ai nuk përjashton probleme dhe incidente të mundshme të sigurisë në terren.

„Unë mendoj se kjo megjithatë është e mundur. Pavarësisht nga ajo se çka është rënë dakord, megjithkëtë mund të ndodhë që dikush të bëjë filma, ashtu që të ketë të tregojë dikend që të bëj thirrje për paqe dhe gjëra të tilla. Unë ju bëj thirrje njerëzve që thjesht të mos marrin turr në gjëra të tilla, që të ruajnë veten, që të dijnë që megjithatë do të ketë marrëveshje dhe që presidenti Vučić, natyrisht kur të formohet Bashkësia e komumave me shumicë serbe, do të prezantojë se si ai e ka „çliruar“ popullin serb në Kosovë. Ja nuk i keni pasur, shqiptarët ua morën të gjitha edhe pushtetin, tani ne prapë e morëm. tani nuk ka më okupim, tani jeni këtu – ja jeni kthyer ne punë, ne kemi marrë institucionet, forcat speciale shqiptare nuk i keni aty, porse aty janë policët tanë,“ tha analisit Nexhmedin Spahiu, i ftuar në emisionin Slobodno srpski.

 

 

 

“Slobodno srpski” with Nedžmedin Spahiu (Nexhmedin Spahiu)

 

In the 425th program of Slobodno srpski, political analyst Prof. Dr. Nexhmedin Spahiu. In an interview with Budimir Ničić, Mr Spahiu said that the recently held extraordinary local elections in the north of Kosovo were legal, but with little legitimacy.

"The legitimacy is not only due to the fact that Serbs did not come out to vote, but that a very small number of Albanians, from that small percentage of Albanians who live there in the north, came out to vote," said Spahiu.

He believes that, like the Bosniaks and Roma, who also went to the polling stations in a very small percentage, the Albanians from the north of Kosovo were somehow intimidated.

"I asked an Albanian, 'Why didn't you vote?', and he said: 'Well, there is talk of changing the borders, so the Serbs will have that list later and they will see that I voted,'" Spahiu said.

Although the situation is complex, according to him, the purpose of these elections was of a political nature within the dialogue between Pristina and Belgrade, which is being conducted in Brussels.

"That is, to place the Kosovo flag in the buildings of the municipalities, these four municipalities, and after that there will probably be an agreement to hold extraordinary elections again," he said.

Voting in containers forced

Spahiu adds that voting in containers was a forced move.

"It was problematic. Let's say, they are usually held in schools, and the keys to the schools are held by the principals from the Serbian List, which boycotted and probably they too, it was assumed that they would not give the keys to open the schools, and if the school doors were broken, it would be an ugly sight - here's how The "Shqiptar" police broke into schools, into Serbian schools, and that's where they were banging on the doors. And then it would have a very unpleasant impression, and that is why it was decide to not to be in schools, where Serbian students go and they found those containers. Although, I say that those elections were only one instrument to give half a million euros for the establishment of the Kosovo flag on the buildings", said Spahiu.

However, it does not rule out possible field safety issues and incidents.

"I think it is still possible." Regardless of the fact that it was agreed, it can still happen that someone makes some moves, in order to show someone to call for peace and things like that. I call on these people to simply not get stuck in these matters, to save themselves, to know that an agreement will be reached after all and that President Vučić, of course, when the Association of Municipalities with a Serbian majority is formed, will present how he "liberated" Serbian people of Kosovo. You didn't have it, the Albanians took everything and power from you, now we have taken it again. Now it's no longer an occupation, now you're here - you've been returned to work, we've taken the institutions, the Albanian special forces are not here for you, but our policemen are here," said analyst Nedzmedin Spahiu, guest on the Slobodno Srpski show.

 

 

 

 

 

 

 

Komentari

Donatori


GDL_AMB_Kosovo
U.S. Agency for International Development