Slobodno srpski sa Olivije Geroom

U 430 emisiji Slobodno srpski gostovao je ambassador Francuske na Kosovu Olivije Gero. U intervjuu BUdimiru NičIću on je pozvao je vlasti u Prištini da smire tenzije na Kosovu i deaskaliraju situaciju.

„U ovom slučaju, postoji značajna odgovornost Vlade Kosova za najnovija dešavanja i incidente. Mi verujemo u pozitivna rešenja, tako da ono što očekujemo od Vlade Kosova je da preduzme mere da deeskalira situaciju. Mi, u stvari, očekujemo i od Srbije da preduzme sve neophodne mere da se izbegne nasilje, da se izbegne tenzija, da isto tako deeskalira situaciju“, izjavio je ambasador Gero u intervjuu za emisiju „Slobodno srpski“.

U ovoj situacijI izabrani gradonačelnici na severu Kosova ne mogu da deluju, kako kaže, kao da su normalno izabrani, tako da treba da se preduzme nekoliko koraka da bi se izbegle nepotrebne mere.

„Ne mislimo da gradonačelnici treba da uđu na silu u te zgrade, i ako ne mogu da uđu na silu onda oni treba da nastave sa radom u drugim prostorijama da bi se izbegla nepotrebna “tačka ključanja”, nepotreban izvor tenzija. Mi smo to jasno rekli i mislim da Vlada Kosova veoma dobro zna šta mi očekujemo od njih“, kaže Gero.

 

Francusko – nemački plan ostaje

 

Poslednji incidenti na severu Kosova nisu ugrozili primenu dogovora o normalizaciji odnosa između Prištine i Beograda potvrđenog u Ohridu, koji je zasnovan na francusko-nemačkom planu.

„Taj plan je apsolutno još uvek validan. To je put koji treba da se sledi, tako da bih sa ovog mesta pozvao sve strane, Kosovo, Srbiju, da nastave razgovore, da nastave sa radom na stvarima koje treba da se ispoštuju. Kada je reč o Vladi Kosova, postoji jasna posvećenost za formiranje Asocijacije većinskih srpskih opština, tako da mi očekujemo od njih da konkretno rade na tome“, izjavio je francuski ambasador u Prištini i naglasio da će biti posledica ako se dogovor iz Ohrida ne srpovede.

Gero je potvrdio opredeljenje Francuske za evropsku budućnost Kosova i očekivanje da će Priština pokazati inicijativu u osnivanju Asocijacije/Zajednice opština sa srpskim većinskim stanovništvom.

„Mi ne želimo da Kosovo bude nefunkcionalna država, naravno da ne, zato što vidimo budućnost Kosova unutar Evropske unije, pa, prema tome, želimo jedno funkcionalno Kosovo. Sada, najbolji način za Vladu Kosova da bi izbegla nešto što bi bilo nefunkcionalno, je da napravi predlog“, rekao je ambasador Francuske u Prištini Olivije Gero gostujući u emisiji „Slobodno srpski“,u produkciji Medija centra Čaglavica, koja se emituje na mreži televizija na srpkom jeziku na Kosovu.

 

Slobodno srpski with Olivier Guerot

 

In the 430th program Slobodno srpski, the ambassador of France in Kosovo, Olivier Guerot, was a guest. In an interview with Budimir Ničić, he called on the authorities in Pristina to calm tensions in Kosovo and de-escalate the situation.

"In this case, there is significant responsibility of the Government of Kosovo for the latest events and incidents." We believe in positive solutions, so what we expect from the Government of Kosovo is to take measures to de-escalate the situation. We, in fact, expect Serbia to take all necessary measures to avoid violence, to avoid tension, to also de-escalate the situation," said Ambassador Guerot in an interview for the program "Slobodno Srpski", which was broadcasted on Sunday, June 4, 2023.

In this situation, the elected mayors in the north of Kosovo cannot act, as he says, as if they were elected normally, so several steps should be taken to avoid unnecessary measures.

"We do not think that the mayors should enter those buildings by force, and if they cannot enter by force, then they should continue working in other rooms to avoid an unnecessary "boiling point", an unnecessary source of tension. We have said that clearly and I think that the Government of Kosovo knows very well what we expect from them," says Guerot.

The French-German plan remains

The latest incidents in the north of Kosovo did not threaten the implementation of the agreement on the normalization of relations between Pristina and Belgrade confirmed in Ohrid, which is based on the Franco-German plan.

"That plan is absolutely still valid." This is the path that should be followed, so from this place I would call on all parties, Kosovo, Serbia, to continue the talks, to continue working on things that should be respected. When it comes to the Government of Kosovo, there is a clear commitment to the formation of the Association of Serbian Majority Municipalities, so we expect them to concretely work on it," said the French ambassador in Pristina and emphasized that there will be consequences if the Ohrid agreement is not followed.

Guerot confirmed France's commitment to the European future of Kosovo and the expectation that Pristina will show initiative in establishing an Association/Community of municipalities with a Serbian majority population.

"We don't want Kosovo to be a dysfunctional state, of course not, because we see Kosovo's future within the European Union, so we want a functional Kosovo." Now, the best way for the Government of Kosovo to avoid something that would be dysfunctional is to make a proposal," said the French ambassador in Pristina, Olivier Guerot, as a guest on the show "Slobodno Srpski", produced by the Čaglavica Media Center, which is broadcast on the television network in the Serbian language in Kosovo.

 

Slobodno srpski me Olivier Guerot

 

Në emisionin e 430-të të Slobodno srpski i ftuar ishte ambasadori i Francës në Kosovë Olivier Guerot. Në një intervistë me Budimir Ničić, ai u bëri thirrje autoriteteve në Prishtinë që të qetësojnë tensionet në Kosovë dhe të depërshkallëzojnë situatën.

„Në këtë rast ka një përgjegjësi domethënëse të Qeverisë së Kosovës për ngjarjet dhe incidentet e fundit. Ne besojmë në zgjidhje pozitive, andaj ajo që presim nga Qeveria e Kosovës është që të marrë masa për depërshkallëzimin e situatës. Ne, në fakt, presim edhe nga Serbia që të marrë të gjitha masat e nevojshme për të shmangur dhunën, për të shmangur tensionin dhe gjithashtu për të depërshkallëzuar situatën,“ ka thënë ambasadori Guerot në një intervistë për emisionin „Slobodno srpski“.

Në këtë situatë, kryetarët e zgjedhur në veri të Kosovës nuk mund të veprojnë, siç thotë ai, sikur të ishin zgjedhur normalisht, kështu që duhen ndërmarrë disa hapa ashtu që të shmangen masat e panevojshme.

„Ne nuk mendojmë se kryetarët e komunave duhet të futen me forcë në ato ndërtesa, dhe nëse nuk mund të hyjnë me forcë, atëherë duhet të vazhdojnë të punojnë nga ambientet tjera, ashtu që të shmanget një “pikë vlimi” e panevojshme, një burim i panevojshëm tensioni. Ne e kemi thënë qartë këtë dhe mendoj se Qeveria e Kosovës e di shumë mirë se çfarë presim prej tyre,“ thotë Guerot.

 

Plani franko – gjerman mbetet

 

Incidentet e fundit në veri të Kosovës nuk e kërcënuan zbatimin e marrëveshjes për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit të konfirmuar në Ohër, i cili është i bazuar në planin franko-gjerman.

„ Ky plan është absolutisht ende i vlefshëm. Kjo është rruga që duhet ndjekur, kështu që nga ky moment do t'u bëj thirrje të gjitha palëve, Kosovës, Serbisë, që të vazhdojnë bisedimet, që të vazhdojnë punën për gjëra që duhen respektuar. Kur bëhet fjalë për Qeverinë e Kosovës, ka një përkushtim të qartë për formimin e Asociacionit të Komunave me Shumicë Serbe, kështu që ne presim që ata të punojnë konkretisht në këtë,“ tha ambasadori francez në Prishtinë dhe theksoi se do të ketë pasoja nëse nuk respektohet marrëveshja e Ohrit.

Guerot konfirmoi përkushtimin e Francës për të ardhmen evropiane të Kosovës dhe pritjen që Prishtina të tregojë iniciativë në themelimin e Asociacionit/Bashkësisë së komunave me shumicë serbe.

„Ne nuk duam që Kosova të jetë një shtet jofunksional, natyrisht që jo, sepse ne e shohim të ardhmen e Kosovës brenda Bashkimit Evropian, kështu që për këtë arsye, duan një Kosovë funksionale.  Tani, mënyra më e mirë për Qeverinë e Kosovës për të shmangur diçka që do të ishte jofunksionale është të bëjë një propozim,“ tha ambasadori i Francës në Prishtinë, Olivier Guerot, i ftuar në emisionin „Slobodno srpski“, në produksionin e Qendrës Mediale Çagllavicë, e cila transmetohet në rrjetin televiziv në gjuhën serbe në Kosovë.

Komentari

Donatori


GDL_AMB_Kosovo
U.S. Agency for International Development