Slobodno srpski sa Tatjanom Manojlović

U 427.emisiji Slobodno srpski gostovala je Tatjana Manojlović, poslanica u Skupštini Srbije, potpredsednica Demokratske stranke i novinarka Radio Televizije Srbije. U intervjuu Budimiru Ničiću ona je rekla da je razočarana radom odbora Skupštine Srbije čiji je član u vezi sa kosovskim pitanjem.

 

“Ja sam od šefa moje poslaničke grupe kada smo ulazili u Parlament tražila, zamolila ga da ja budem članica skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju i skupštinskog odbora za kulturu i informisanje, ja ne znam gde sam više razočarana. Od toga da je predsednik skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju  zakazao jednu konstritutivnu sednicu odbora i još jednu tada kada je bio problem sa preregistracijom i nakon toga na insistiranje opozicije, kada smo mi tri ili četiri puta pisali dopis i potpisali se svi opozicioni poslanici… Hoću da kažem da je njihov odnos prema Kosovu i Metohiji krajnje licemeran”, rekla je Manojlović.

 

Smatra da akutelna vlast u Beogradu koristi kosovsko pitanje radi opstanka na vlasti i da samo oni znaju koju korist iz toga imaju.

“Na drugoj sednici koju smo imali o Kosovu i Metohiji, a kojoj je prisustvovao Aleksandar Vučić, on je sam govorio koliko se sredstava slivalo ovde na ovaj prostor tokom poslednjih deset godina. To su jako velike sume. Da je sav taj novac koji je, da ne računamo evropske fondove i međunarodnu zajednicu koliko je davala, računajući samo ono što se slivalo iz buđzeta Republike Srbije, da je namenski taj novac trošen, ovde da se poboljšaju uslovi života Srba na Kosovu i Metohiji vi biste danas ovde imali standard prosečnog građanina Švajcarske. A vi znate kako se ovde živi”, rekla je Manojlović.

 

Srbi na Kosovu žive kao u aparthejdu

 

Ova novinarka RTS-a koja je desetak godina povremeno izveštavala sa Kosova tvrdi da su Srbi na Kosovu najobespravljenija grupacija u Evropi.

 

“Srbi, kosmetski Srbi su najugroženija populacija i ljudi za koji se može reći da žive pod aperthejdom, koji trpe pritisak i od strane Kurtija, ali i od strane Vučićeve Srpske liste. I to su meni kao novinarki, jer sam deset godina ovde dolazila, izveštavala, ljudi, oni koji su posebno hrabri, svedočili i pred kamerom, a mnogo su govorili i kada ugasimo kamere i molili da to ne iznesemo”, tvrdi Tanja Manojlović, koja je sada opozicioni poslanik u srpskom parlamentu.

 

“Normalizacija” izazvala konfuziju

 

Ocenjujući Francusko-nemački plan o normalizaciji odnosa između Prištine i Beograda i način na koji se primenjuje, kaže da nikad nije bila veća konfuzija, a da strani zvaničnici pokušavaju da problem Kosova zaokruže po bilo koju cenu.

 

“ Ljudi su potpuno sluđeni svim tim što se dešava. Šta je ono što ja vidim? Kurti se zalaže za još jednu albansku državu na Kosovu i Metohiji, a Vučić se zalaže da obezbedi sebi poziciju opstanka na vlasti. Samo ne vidim da se iko zalaže za poboljšanje uslova života Srba na Kosovu i Metohiji i za interese Srbije. To su sada dve paralelne linije, dva paralelna kolosela koji se nikada, ako to tako ostane, ne mogu ukrstiti, ne može se pronaći korektno, pravično rešenje, a niko se i ne trudi da do njega dođe”, rekla je Tatjana Manojlović gostujući u emisiji Slobodno srpski.

 

Slobodno srpski me Tatjanom Manojlović

 

Në emisionin e 427-të të Slobodno srpski ishte e ftuar Tatjana Manojlović, deputete në Kuvendin e Serbisë, nënkryetare e Partisë Demokratike dhe gazetare e Radio Televizionit të Serbisë. Në një intervistë me Budimir Ničić, ajo tha se është e zhgënjyer me punën e këshillit të Kuvendit të Serbisë, anëtare e së cilës është në lidhje me çështjen e Kosovës.

 

“Unë kam kërkuar nga shefi i grupit tim parlamentar kur hymë në Kuvend, i bëra lutje që unë të jem anëtare e këshillit parlamentar për Kosovë e Metohi dhe këshillit parlamentar për kulturë dhe informim, nuk e di ku jam më shumë e zhgënjyer. Nga ajo që kryetari i Komisionit Parlamentar për Kosovë dhe Metohi caktoi një seancë konstituive të këshillit dhe një tjetër kur ishte problemi me riregjistrimin e pas kësaj me insistimin e opozitës, kur ne kemi shkruar shkresën tre-katër herë ku të gjithë deputetët e opozitës janë nënshkruar në të… Dua të them se qëndrimi i tyre ndaj Kosovës dhe Metohisë është jashtëzakonisht hipokrit”, tha Manojlović.

 

Ajo konsideron se qeveria aktuale në Beograd po e përdor çështjen e Kosovës për të qëndruar në pushtet dhe se vetëm ata e dinë se çfarë përfitimi kanë prej kësaj.

 

“Në seancën e dytë që e patëm për Kosovën dhe Metohinë, e në të cilën mori pjesë Aleksandar Vučić, ai vetë foli për atë se sa para janë derdhur në këtë hapësirë gjatë dhjetë viteve të fundit. Këto janë shuma tejet të mëdha. Nëse gjithë ato para, pa llogaritur fondet evropiane dhe komunitetin ndërkombëtar, sa kanë dhënë, duke llogaritur vetëm ato që janë derdhur nga buxheti i Republikës së Serbisë, nëse ato para do të ishin shpenzuar si duhet këtu për të përmirësuar kushtet e jetesës së serbëve në Kosovë e Metohi ju do të kishit sot këtu standardin e një qytetari mesatar të Zvicrës. Kurse ju e dini se si jetohet këtu,” tha Manojlović.

 

Serbët në Kosovë jetojnë si në aparteid

 

Kjo gazetare e RTS-së, e cila ka dhjetë vjet që raporton herë pas here nga Kosova, pohon se serbët në Kosovë janë grupacioni më i privuar nga drejtat në Evropë.

 

“Serbët, serbët e Kosovës janë popullata më e cenueshme dhe njerëzit për të cilët mund të thuhet se jetojnë nën aparteid, të cilët janë si nën presionin e Kurtit ashtu edhe nën presion të Listës Serbe të Vučić-it. Dhe këtë mua si gazetare, sepse kam dhjetë vjet që vij këtu, raportoj, njërëzit, ata të cilët janë veçanërisht të guximshëm, ma kanë dëshmuar edhe para kamerës, e shumë kanë folur edhe kur i kemi fikur kamerat dhe na janë lutur që ato të mos i emitojmë,” pohon Tanja Manojlović, e cila tani është deputete e opozitës në parlamentin serb.

 

“Normalizimi” ka shkaktuar konfuzion

 

Duke vlerësuar planin franko-gjerman për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit dhe mënyrës se si po zbatohet ai, ajo thotë se kurrë nuk ka pasur konfuzion më të madh, dhe se zyrtarët e huaj po mundohen me çdo kusht ta rrumbullakësojnë problemin e Kosovës.

 

“Njerëzit janë plotësisht të trullosur nga gjithçka që po ndodh. Çfarë është ajo që po shoh unë? Kurti po angazhohet edhe për një shtet tjetër shqiptar në Kosovë e Metohi kurse Vučić-i po angazhohet për t’ia siguruar vetes pozitën e mbijetesës në pushtet. Por vetëm nuk po shoh që dikush po angazhohet për përmirësimin e kushteve të jetesës së serbëve në Kosovë dhe Metohi dhe për interesat e Serbisë. Këto janë tani dy vija paralele, dy binarë paralelë, të cilët kurrë nuk mund të kryqëzohen, nëse kjo mbetet kështu, nuk mund të gjendet një zgjidhje korrekte, e drejtë dhe askush as nuk po përpiqet që deri tek një zgjidhje e tillë të vijë,” tha Tatjana Manojlović e ftuar në emisionin Slobodno srpski.

 

 

Slobodno srpski with Tatjana Manojlović

 

In the 427th program of Slobodno srpski, Tatjana Manojlović, member of the Serbian Parliament, vice-president of the Democratic Party and journalist of Radio Television of Serbia, was a guest. In an interview with Budimir Ničić, she said that she was disappointed with the work of the Serbian Parliament committee of which she is a member regarding the Kosovo issue.

 

"I asked the head of my parliamentary group when we were entering the Parliament, I asked him to be a member of the parliamentary committee for Kosovo and Metohija and the parliamentary committee for culture and information, I don't know where I am more disappointed. From the fact that the president of the parliamentary committee for Kosovo and Metohija scheduled one constructive meeting of the committee and another one when there was a problem with re-registration and after that at the insistence of the opposition, when we wrote a letter three or four times and all the opposition MPs signed... I want to say that their attitude towards Kosovo and Metohija is extremely hypocritical", said Manojlović.

 

She believes that the current government in Belgrade is using the Kosovo issue in order to stay in power and that only they know what benefit they get from it.

 

"At the second session we had on Kosovo and Metohija, which was attended by Aleksandar Vučić, he himself spoke about how much money was poured into this area during the last ten years. These are very large sums. That all that money that is, not counting the European funds and the international community, how much it gave, counting only what flowed from the budget of the Republic of Serbia, that that money was spent on purpose, here to improve the living conditions of Serbs in Kosovo and Metohija,  there would have the standard of an average Swiss citizen here today. And you know how you live here", said Manojlović.

 

Serbs in Kosovo live as if in apartheid

 

This RTS journalist, who has been reporting occasionally from Kosovo for ten years, claims that the Serbs in Kosovo are the most disenfranchised group in Europe.

"Serbs, Kosovo Serbs, are the most threatened population and people who can be said to be living under apartheid, who suffer pressure from both Kurti and Vučić's Serbian List. And that's for me as a journalist, because I've been coming here for ten years, reporting, people, those who are especially brave, testified in front of the camera, and they said a lot even when we turned off the cameras and begged us not to bring it up," claims Tanja Manojlović, who is now an opposition deputy in the Serbian parliament.

 

"Normalization" caused confusion

 

Evaluating the Franco-German plan for the normalization of relations between Pristina and Belgrade and the way in which it is implemented, she says that there has never been more confusion, and that foreign officials are trying to round off the Kosovo problem at any cost.

 

"People are completely amazed by all that is happening. What is it that I see? Kurti is advocating for another Albanian state in Kosovo, and Vučić is advocating to ensure his position of survival in power. I just don't see anyone advocating for the improvement of the living conditions of Serbs in Kosovo and Metohija and for the interests of Serbia. These are now two parallel lines, two parallel colosseums that, if it remains like this, can never cross, a correct, fair solution cannot be found, and no one is trying to find it", said Tatjana Manojlović, in the show Slobodno Srpski.

Komentari

Donatori


GDL_AMB_Kosovo
U.S. Agency for International Development